⚡️ ซื้อรถ MG EV ตอนนี้ ประหยัดเงินก่อนใคร ออกรถตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ชาร์จไฟที่ MG SUPER CHARGE รับเงินคืนเต็มจำนวน* ทั้ง 146 สถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

⚡️ ซื้อรถ MG EV ตอนนี้ ประหยัดเงินก่อนใคร
ออกรถตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ชาร์จไฟที่ MG SUPER CHARGE รับเงินคืนเต็มจำนวน* ทั้ง 146 สถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
เงื่อนไขการรับสิทธิ์พิเศษ
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า MG เท่านั้น ประกอบไปด้วย NEW MG ZS EV, NEW MG EP, NEW MG EP Plus, NEW MG4 ELECTRIC, NEW MG ES และ NEW MG MAXUS 9 ที่ออกรถตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566
- รับ CASH BACK คืน 100% เมื่อชาร์จประจุไฟจาก MG SUPER CHARGE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ลูกค้าต้องดาวน์โหลด MG Thailand Application และทำการลงทะเบียน MG i-SMART ให้แล้วเสร็จ ก่อนใช้บริการ และลูกค้าจะต้องเติมเงินเข้าไปที่ MG WALLET ก่อนทำการชาร์จ
- CASH BACK คืน 100% จะคืนผ่านทาง MG WALLET ภายใน 15 – 20 วันทำการ นับจากวันที่ใช้บริการชาร์จประจุไฟฟ้าจากสถานี MG SUPER CHARGE ทั่วประเทศ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามจริงจาก MG WALLET ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า นำรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าของ MG เข้ามาใช้บริการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ / หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.

Clip Video